เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์
AddThis Social Bookmark Button

เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ โดย พระอาจารย์ สมไชย รากโพธิ มูลนิธิพระอภิธรรมวัดพระเชตุพน ฯ (วัดโพธิ์ - ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร)

argaiv1049

การเทศน์มหาชาติ คือ เทศนาเวสสันดรชาดก เป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณ ส่วนมากจัดให้มีในวัดเป็นหน้าที่ของชาวบ้านและวัดนั้น ๆ จะตกลงร่วมกันจัด ปกตินิยมให้มีหลังฤดูทอดกฐิน ผ่านไปแล้วจนตลอดฤดูเหมันต์ นิยมจัดเป็นงานสองวัน คือ วันเทศน์เวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์วันหนึ่ง และวันเทศน์จตุราริยสัจจกถา ท้ายเวสสันดรชาดกอีกวันหนึ่ง

พระโบราณาจารย์ได้แสดงถึงอานิสงส์ การตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์ทั้ง 13 กัณฑ์ เป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการดังนี้

1. เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจะได้พบพระศรีอาริย์พุทธเจ้าในอนาคต
2. เมื่อดับขันธ์จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันมโหฬาร
3. จักไม่ตกนรก เมื่อตายไปแล้ว
4. เมื่อถึงพุทธกาลพระศรีอาริย์พุทธเจ้า เทพบุตร เทพธิดา จะได้จุติลงไปเกิดเป็นมนุษย์
5. ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนา ก็จักได้บรรลุมรรคผล นิพพานเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา

เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาก ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร ๑๙ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๒ หิมพานต์ ๒๗ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๓ ทาน ๒๐๙ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๔ วนปเวสน์ ๕๗ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก ๗๙ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน ๓๕ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๗ มหาพน ๘๐ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๘ กุมาร ๑๐๑ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี ๙๐ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๑๐ สักกบัพพต์ ๔๓ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช ๙๖ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์ ๓๖ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๑๓ นคร ๔๘ พระคาถา


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments  

 
+1 #2 วัชรพล เขียวน้ำชุม 2014-06-12 22:49
ดีมากครับท่านฟั งเพลินเป็นวาสนา ที่ดีที่ได้รับฟ ังถึงไม่ได้ไปนั ่งฟังในวัดก็ตาม ขอบพระคุณทุ่กท่ านที่มีส่วนช่วย ให้ ข้าพเจ้าได้รับฟ ังในครั้งนี้ สาธุ สาธุ สาธุ
Quote
 
 
+2 #1 sawatpaisan panitsaw 2012-06-29 22:19
xsADsafcdsz
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

My title